سکوی نیمه شناور ایران امیر کبیر (دریای خزر) متخصصین این شرکت در پروژ ه های دریای خزر (سکوی نیمه شناور امیر کبیر ) نیز حضورفعال داشته و در کلیه مراحل راه اندازی شناورهای فوق پیشرفته کاسپین ۱ و ۲ انتقال سکوی حفاری امیر کبیر از کشتی سازی صدرا (نکا)به لنگر گاه داخلی و پس از […]

ادامه مطلب ←